Politiattest

Politiattester

Styret i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) vedtok 10. mars 2008 at hele norsk idrett skal kreve politiattest mot seksuelle overgrep mot barn. Ordningen gjelder for alle som skal utføre oppgaver som i vesentlig grad innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige.

Norges idrettsforbund jobber kontinuerlig for at idretten skal være et trygt og godt sted for alle medlemmer. Som en viktig del av dette arbeidet skal alle som utfører oppgaver i norsk idrett, som innebærer et ansvars- eller tillitsforhold overfor mindreårige eller personer med utviklingshemming, fremvise politiattest (barneomsorgsattest).

I Sp.kl. Freidig har hver avdeling har en egen ansvarlig for innhenting og fremvisning av politiattester. Navn og kontaktinformasjon gis av hver enkelt avdelingsleder. 

Dersom avdelingsansvarlig for politiattester ikke kan nås har nestleder i hovedstyret det overordnede ansvar for rutiner og prosedyrer for politiattester.

Klubbhåndboken har oppdaterte prosedyrer for søknad og fremvisning av politiattester.

Alle avdelinger plikter å føre ajourførte lister over sine lagledere/trenere og tillitsvalgte.

Ved unnlatelse av å fremvise politiattest uten merknader plikter vedkommende å tre ut av sitt verv inntil gyldig attest uten merknader kan fremvises innen en angitt frist.

I Sportsklubben Freidig blir ordningen håndtert på følgende måte:
Alle ansatte og frivillige som skal utføre oppgaver for idrettslaget som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming skal fremskaffe politiattest. Dette gjøres i samråd med avdelingsansvarlig:
–  Alpint:  Lars Halvorsen fysiolars@hotmail.com
–  Fotball: Mona Østgård  medlem@freidig.fotball.no 95901410
–  Håndball: May Britt Flottum maybe1972@hotmail.com
–  Innebandy: Marianne S. Kjos, marianne.steinsvik.kjos@gmail.com. Mobil 91873817
– Orientering: Johan Ivarsson   johan.ivarsson@vianova.no  72567655

Alle avdelingsansvarlige og den hovedansvarlige har taushetsplikt overfor uvedkommende i forhold til de opplysninger de får kjennskap til.
Politiattesten inneholder kun opplysninger om personen for tiden er siktet/tiltalt eller tidligere ilagt forelegg/dømt for brudd på bestemmelser i straffeloven om seksualforbrytelser overfor barn. Idrettslaget har ikke anledning til å be personen om å innhente politiattest for andre straffbare forhold. Innhenting av politiattest er gratis.

Prosedyre for innhenting av politiattest:

1. Søknaden om politiattest fylles ut og underskrives av den enkelte ansatte eller frivillige søknaden gjelder for og overleveres deretter til den aktuelle avdelings-ansvarlige som signerer og sender attesten inn til politiet.
2. Politiet sender attesten som ordinær post til den søknaden gjelder for. Event i digipost
3. Den søknaden gjelder for, skal framvise sin politiattest til den aktuelle avdelings-ansvarlige, som noterer ned søkerens navn og dato for fremvisningen.
Hvis den aktuelle avdelingsansvarlige ikke er tilgjengelig kontaktes den hovedansvarlige.
Sportsklubben Freidig skal ikke lagre attesten, men kun få den framvist til gjennomsyn. Selve attesten beholdes av de enkelte søkere. Hver enkelt avdelingsansvarlig utarbeider liste over alle som det er søkt politiattest for og denne skal forevises årlig for den hovedansvarlige.
Personer som ikke har fremvist politiattest uten merknad, kan ikke settes til oppgaver som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming.

Søknadsskjema

Du kan laste ned søknadsskjema, samt lese mer om ordningen og hvordan den håndteres på
http://www.idrett.no/tema/inkludering/Documents/Politiattest_politiet.pdf

Du kan levere inn søknad direkte. Du kan enten fylle ut skjema fra denne linken:

http://www.idrett.no/tema/inkludering/Documents/Politiattest_politiet.pdf

sendes/event mailes ansvarlige i avdelingen for attestering og innsending.

Alternativt kan du sende inn direkte via din BankID:  https://www.politi.no/tjenester/politiattest/  (Husk da å fylle ut skjema Arb.attest.)
Arb.bekr for Politiattest