Politiattest

Politiattester

Styret i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) vedtok 10. mars 2008 at hele norsk idrett skal kreve politiattest mot seksuelle overgrep mot barn. Ordningen gjelder for alle som skal utføre oppgaver som i vesentlig grad innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige.

Håndtering av Politiattester i Sportsklubben Freidig

I Sportsklubben Freidig blir ordningen håndtert på følgende måte:
Alle ansatte og frivillige som skal utføre oppgaver for idrettslaget som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming skal fremskaffe politiattest. Dette gjøres i samråd med avdelingsansvarlig:
–  Alpint:  
–  Fotball: Mona Østgård  medlem@freidig.fotball.no 95901410
–  Håndball: 
–  Innebandy: Marianne S. Kjos, marianne.steinsvik.kjos@gmail.com. Mobil 91873817
– Orientering: Johan Ivarsson   johan.ivarsson@vianova.no  72567655

Håndtering av politiattester koordineres av den hovedansvarlige i Sportsklubben Freidig ved Nestleder 

Alle avdelingsansvarlige og den hovedansvarlige har taushetsplikt overfor uvedkommende i forhold til de opplysninger de får kjennskap til.
Politiattesten inneholder kun opplysninger om personen for tiden er siktet/tiltalt eller tidligere ilagt forelegg/dømt for brudd på bestemmelser i straffeloven om seksualforbrytelser overfor barn. Idrettslaget har ikke anledning til å be personen om å innhente politiattest for andre straffbare forhold. Innhenting av politiattest er gratis.

Prosedyre for innhenting av politiattest:

1. Søknaden om politiattest fylles ut og underskrives av den enkelte ansatte eller frivillige søknaden gjelder for og overleveres deretter til den aktuelle avdelings-ansvarlige som signerer og sender attesten inn til politiet.
2. Politiet sender attesten som ordinær post til den søknaden gjelder for.
3. Den søknaden gjelder for, skal framvise sin politiattest til den aktuelle avdelings-ansvarlige, som noterer ned søkerens navn og dato for fremvisingen.
Hvis den aktuelle avdelingsansvarlige ikke er tilgjengelig kontaktes den hovedansvarlige.
Sportsklubben Freidig skal ikke lagre attesten, men kun få den framvist til gjennomsyn. Selve attesten beholdes av de enkelte søkere. Hver enkelt avdelingsansvarlig utarbeider liste over alle som det er søkt politiattest for og denne skal forevises årlig for den hovedansvarlige.
Personer som ikke har fremvist politiattest uten merknad, kan ikke settes til oppgaver som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming.

Søknadsskjema

Du kan laste ned søknadsskjema, samt lese mer om ordningen og hvordan den håndteres på
http://www.idrett.no/tema/inkludering/Documents/Politiattest_politiet.pdf

Du kan levere inn søknad direkte. Du kan enten fylle ut skjema fra denne linken:

http://www.idrett.no/tema/inkludering/Documents/Politiattest_politiet.pdf

sendes/event mailes ansvarlige i avdelingen for attestering og innsending.

Alternativt kan du sende inn direkte via din BankID:  https://www.politi.no/tjenester/politiattest/  (Husk da å fylle ut skjema Arb.attest.)
Arb.bekr for Politiattest