Freidigs Veteranlaug «Hyllkaka»:

Veteranlauget er et tilbud for voksne medlemmer i klubben, og er et av landets eldste, stiftet i 1905, med ca 120 medlemmer. Lauget skal støtte idretten og aktiviteten i Freidig, og være et sosialt samlingspunkt for voksne i klubben.
Mange av laugets medlemmer er engasjert som frivillige i klubben og til dugnader på klubbens arrangement.
I tillegg gir lauget en årlig stimulanspris til en gutt eller jente eller begge deler  i klubben på bakgrunn av nominasjon fra sine respektive avdelinger.

Møte hver tirsdag fra  kl. 09.30 på Fjellseter til sosialt samvær.
Det avholdes ikke møter i tidsrommet 15 juni – 15 august samt 15 desember – 15 januar.
Det arrangeres årlige skirenn, sommerturer, årsfest samt julelunsj.

På Hyllkakas årsfest holdes laugets tradisjoner i hevd i tråd med opprinnelige  vedtekter for å anerkjenne mangeårige medlemmer av lauget.

Lauget er selvfinansiert, basert på egne medlemmers innsats og medlemskontingent til veteranlauget (kr 100 i 2019).

Det har egne vedtekter, regnskap og styre underlagt klubbens reglement.
Styret velges av medlemmene på laugets årsmøte.

Hyllkakas årsmøte 25 februar 2020
Forslag til vedtak.

Medlemskap i Hyllkaka.

Bakgrunn: Arbeidsutvalget (AU) i Freidig har i senere tid vært opptatt av at medlemskap i Hyllkaka har vært ”lukket” for kun innvoterte medlemmer.

Videre har AU også vært ønsket at det ble etablert et ”veteranlaug” for eldre medlemmer i Freidig, og at dette kunne inkorporeres i Hyllkaka.
Etter samtaler mellom AU og Ordenskollegiet har man kommet fram til at Hyllkaka kunne ”utvides” til å fungere som Veteranlaug i Sportsklubben Freidig i henhold til vedlagte beskrivelse.

På denne bakgrunn foreslås at årsmøtet vedtar flg.

 ”Tillegg til Hyllkakloven”

  1. Navn:

Freidigs veteranlaug Hyllkaka.

  1. Formål:

Arrangere sosiale aktiviteter for medlemmene.

  1. Medlemmer

Medlemmer er eldre medlemmer i Freidig med minst 5 års medlemskap i en av klubbens avdelinger.

Ønske om medlemskap rettes til Styret.

  1. Stemmerett.

Alle medlemmer har stemmerett med 1 stemme (Hyllkaklovens 3).

LOV
Sportsklubben Freidigs Kongelige Huus- Orden
HYLLKAKA
Stiftet 13.10 1905

Vedtatt i den Kongelige Huus- orden i 1906 med forandringer av 6/10-1930, 3/10-1931, 6/10-1952, 2/1- 1956, 5/10-1960, 2/10-1962, 29/9-1965, 19/9-1967, 24/9-1968, 10/9-1975, 21/10-1992, 8/10-1997, 22/2-2000 og 1/3-2011.
§ 1
Denne orden er indstiftet for at belønne kun udmærkede fortienester af en eller annen eller umulig art inden vort samfund, af 13de oktober 1905.
§ 2.
Den Kongelige Huus- Orden er inndelt i 3 grader.
Storkors
Kommandør
Ridder
§ 3.
Den øverste myndighet mellom hver sammentreden i ordenskapitlet, innehaves av ordenskolegiet – som består av :

                  1.      Stormester
                  2.      Kansler
                  3.      Skattemester
                  4.      Seremonimester
                  5.      Penneknekt

1. Som den øverste myndighet.
2. Som er stedfortredende stormester.
3. Som innkrever og forvalter ordensskatten og har ansvaret for ordenstegnene i henhold til §9.
4. Som er ansvarlig for alt rituell under ordensutdelingen utføres på en verdig måte i henhold til reglement og Stormesterens bestemmelser og som er ordens sekretær.
5. Som forfatter sanger m.m. ved seremonielle handlinger og selskabelige anledninger.
§ 4
Ordenskapitlet, som er den øverste myndighet, sammentrer hvor og når Stormesteren befaler det, fortrinnnvis i februar/mars, dannes av samtlige innehavere av ordenen, det være seg storkors, kommandør eller ridder.

Ordenskapitlet er kun beslutningsdyktig når minst 20 stemmer er tilstede. Ved stemmegivningen har storkors 3 stem- mer, kommandør 2 stemmer, og riddere 1 stemme. Ordenskapitlet sammenkalles minst 1 gang årlig, fortrinnsvis i februar. her skal fremlegges årsberetning og regnskap i revidert stand til godkjennelse. På dette møtet skal valg på tillitsmenn til ordens kollegiet foregå, samt avstemming for forfremmelse av – og valg på nye ordensbrødre/-søstre

§ 5
Ordenskollegiet sammenkalles av Stormesteren når han ønsker det, eller minst 2 av kollegiet ber om det.

§ 6.
I ordenskapitlet velges:
1. Stormester, som velges for 3 år. Stormester kan gjenvelges for en ny periode, men bare en gang. Til Stormester kan bare innehaver av Storkors velges.
2. Kansler, som velges for 2 år. Til kansler kan kun velges innehaver av Storkors.
3. Skattemester, som velges for 2 år.
4. Seremonimester, som velges for 2 år.
5. Penneknekt, som velges for 2 år.
6. Revisor, som velges for 2 år.
7. Festkomite bestående av 2 medlemmer som velges for 2 år
8. Valgkomite bestående av 2 medlemmer som velges for 2 år

§ 7.
Den årlige utnevnelsen av storkors må ikke overskride 3, av kommandører 5 samt av Riddere 8. Ordenskapitlet kan øke dette antall ved – 2/3- stemmeflertall.

§ 8.
Ordenstegn: Storkors tildeles ordenens emblem som festes i et langt Freidigs- farger og bæres rundt halsen utenpå jakken. Riddere tildeles ordenens ordens- tegn med kort bånd i Freidigs farger og bæres på venstre bryst, alt i overensstemmelse med det fastsatte reglement for ordenen.

§9.
Den som er tildelt ordenen har å svare skatt hvert år:
Storkors, Kommandør og Riddere alle kr. 100,-
Når kommandør eller ridder tildeles høyere grad , skal det før tildelt ordenstegn tilbakeleveres ordenskollegiet.

§ 10.
Ordensutnevnelsen foregår kun en gang årlig. Helst den 13. oktober eller den dag der nærmere blir å foreslå for avholdelse av klubbens årsfest.
Alle innehavere av ordenen -det være seg storkors, kommandører eller ridder må på ordenens eller klubbens års-fest bære de i nåde tildelte ordenstegn.
Ingen kan bli medlem av ordenen uten minst 4 års medlemskap i Sportsklubben Freidig etter fylte 17 år.

§11
Loven trer i kraft fra dens vedtakelse 1.mars 2011