Årsmøtereferater

903 Hyllkaka Årsmøte – referat 2022


Årsmøte – referat 2020

Årsmøte – referat 2019 
Årsmøte – referat 2018
Årsmøte – referat 2017 
Årsmøte – referat 2016
Årsmøte – referat 2015  
Årsmøte – referat 2014 
Årsmøte – referat 2013
Årsmøte – referat 2012 
Årsmøte – referat 2011

 

Den Kongelige Huus-orden Hyllkakas årsmøte på Fjellseter den 25. februar 2020

Referat

Årsmøtet ble ledet av Stormester Kjell Atle Strande.

1: På årsmøtet deltok 20 stemmeberettigede medlemmer. Årets innkalling var gjort kjent gjennom flere media, og ble godkjent.

2: Stormesteren mintes noen av våre medlemmer som hadde gått bort siste år med 1 minutts stillhet.

3: Møtelederen gikk gjennom Hyllkakas årsberetning for 2018. Denne ble godkjent uten merknader.

4: Skattmester Ingar Hynne  gikk gjennom Hyllkakas regnskap for 2019.

Regnskapet viste et overskudd på  kr. 6.212,19. Det kom ingen kommentarer, og regnskapet ble vedtatt.

4: Innkomne forslag:

    Det var innkommet forslag fra Ordenskollegiet: Tillegg til Hyllkakloven:

  1. Navn:              Freidigs Veteranlaug Hyllkaka
  2. Formål:           Arrangere sosiale aktiviteter for medlemmene
  3. Medlemmer:   Medlemmer er eldre medlemmer i Freidig med minst 5 års medlemskap i en av Klubbens avdelinger.
  4. Stemmerett: Alle medlemmer har stemmerett med 1 stemme (endring av Hyllkaklovens §3)

Forslaget ble enstemmig vedtatt.

5: Utnevnelser. Det var ingen forslag til utnevnelser, og Ordenskollegiet fikk fullmakt fra Årsmøtet til å finne kandidater og beslutte utnevnelser.

6: Valget ble ledet av valgkomiteens Karl Erik Rønning.

Etter valgene vil flg. tillitsmenn fungere i 2020:

Kollegiet

Stormester                  : Kjell Atle Strande    – Ikke på valg

Kansler                       : Karl F. Hassel           – Ikke på valg            

Skattmester                : Albrecht Selmer       – Valgt for 2 år

Seremonimester          : Fred Skogseth          – Valgt for 2 år

Penneknekt                 : Ulf Erik Hansen       – Gjenvalgt for 2 år

Revisor:

Jarle Lysklett                                                 – Ikke på valg

Valgkomite:

Kjell Okkenhaug og Karl Erik Rønning        – Ikke på valg

Festkomite:

Kjell Ivar Aune                                              – Gjenvalgt for 2 år

Ingar Hynne                                                  – Valgt for 2 år

Referent: Albrecht Selmer

 

Den Kongelige Huus-orden Hyllkakas årsmøte på Fjellseter den 26. februar 2019

Referat

Årsmøtet ble ledet av Stormester Kjell Atle Strande.

1: På årsmøtet deltok 15 stemmeberettigede medlemmer som representerte 42 stemmer.

Årets innkalling var gjort kjent gjennom flere media, og ble godkjent.

2: Stormesteren mintes noen av våre medlemmer som hadde gått bort siste år med 1 minutts stillhet.

3: Møtelederen gikk gjennom Hyllkakas årsberetning for 2018. Denne ble godkjent uten merknader.

4: Skattmester Ingar Hynne  gikk gjennom Hyllkakas regnskap for 2018.

Regnskapet viste et overskudd på  kr. 18.474,68. Det kom ingen kommentarer, og regnskapet ble vedtatt.

4: Innkomne forslag:

Det var ikke innkommet noen forslag til behandling

5: Utnevnelser. Det var ingen forslag til utnevnelser, og Ordenskollegiet fikk fullmakt fra Årsmøtet til å

finne kandidater og beslutte utnevnelser.

7: Valget ble ledet av valgkomiteens Karl Erik Rønning.

Etter valgene vil flg. tillitsmenn fungere i 2019:

Kollegiet

Stormester                 : Kjell Atle Strande     – Gjenvalg for 3 år

Kansler                      : Karl F. Hassel           – Gjenvalg for 2 år

Skattmester                : Ingar Hynne             – Ikke på valg

Seremonimester         : Edvin Kværnø         – Ikke på valg

Penneknekt                : Ulf Erik Hansen       – Ikke på valg

Revisor:

Jarle Lysklett                                                 – Gjenvalg for 2 år

Valgkomite:

Kjell Okkenhaug og Karl Erik Rønning        – Gjenvalg for 2 år

Festkomite:

Kjell Ivar Aune og Albrecht Selmer              – Ikke på valg

Referent: Albrecht Selmer

Den Kongelige Huus-orden Hyllkakas årsmøte på Fjellseter den 27. februar 2018

Referat

Årsmøtet ble ledet av Stormester Kjell Atle Strande.

1: På årsmøtet deltok 16 stemmeberettigede medlemmer som representerte 48 stemmer.                      Årets innkalling var gjort kjent gjennom flere media, og ble godkjent.

2: Stormesteren mintes noen av våre medlemmer som hadde gått bort siste år med 1 minutts stillhet.

3: Møtelederen gikk gjennom Hyllkakas årsberetning for 2017. Denne ble godkjent uten merknader.

4: Skattmester Ingar Hynne  gikk gjennom Hyllkakas regnskap for 2017.                                                      Regnskapet viste et overskudd på  kr. 14.631,41. Det kom ingen kommentarer, og regnskapet ble vedtatt.

5: Innkomne forslag:

Det var ikke innkommet noen forslag til behandling

6: Utnevnelser:

Det var ingen forslag til utnevnelser, og Ordenskollegiet fikk fullmakt fra Årsmøtet til å finne kandidater og beslutte utnevnelser.

7: Valget ble ledet av valgkomiteens Karl Erik Rønning.

Etter valgene vil flg. tillitsmenn fungere i 2017:

Kollegiet

Stormester                 : Kjell Atle Strande      – Ikke på valg

Kansler                      : Karl F. Hassel           – Ikke på valg

Skattmester               : Ingar Hynne              – Gjenvalg for 2 år

Seremonimester       : Edvin Kværnø           – Gjenvalg for 2 år

Penneknekt               : Ulf Erik Hansen        – Gjenvalg for 2 år

Revisor:

Jarle Lysklett                                                – Ikke på valg

Valgkomite:

Kjell Okkenhaug og Karl Erik Rønning        – Ikke på valg

Festkomite:

Kjell Ivar Aune og Albrecht Selmer            – Gjenvalg for 2 år

Referent: Albrecht Selmer

Referat fra Den Kongelige Huus-orden Hyllkakas årsmøte på Fjellseter den 28. februar 2017

Årsmøtet ble ledet av Stormester Kjell Atle Strande.

1: På årsmøtet deltok 20 stemmeberettigede medlemmer som representerte 57 stemmer.
Årets innkalling var gjort kjent gjennom flere media, og ble godkjent.

2: Stormesteren mintes noen av våre medlemmer som hadde gått bort siste år med 1 minutts stillhet.

3: Møtelederen gikk gjennom Hyllkakas årsberetning for 2016. Denne ble godkjent uten merknader.

4: Skattmester Ingar Hynne gikk gjennom Hyllkakas regnskap for 2016.
Regnskapet viste et underskudd på – kr. 32.081,- etter at bevilgningen til hyttas renovering var belastet regnskapet. For øvrig kom ingen spesielle kommentarer, og regnskapet ble vedtatt.

4: Innkomne forslag:
Det var innkommet 2 forslag:
1. Forslag fra Ordenskollegiet om å øke kaffepengene fra kr. 30,- til kr. 40,- gjeldende fra 1.mars 2017. Ingen kommentarer. Forslaget ble vedtatt.
2. Forslag fra Eiendomsstyret om at Hyllkaka årlig bevilger kr. 10.000,- til drift av hytta.
Flere hadde ordet. Forslaget ble trukket
5: Utnevnelser. Det var ingen forslag til utnevnelser, og Ordenskollegiet fikk fullmakt fra Årsmøtet til å
finne kandidater og beslutte utnevnelser.

7: Valget ble ledet av valgkomiteens formann Kjell Okkenhaug.

Etter valgene vil flg. tillitsmenn fungere i 2017:
Kollegiet
Stormester : Kjell Atle Strande – ikke på valg
Kansler : Karl F. Hassel – gjenvalg for 2 år
Skattmester : Ingar Hynne – ikke på valg
Seremonimester : Edvin Kværnø – ikke på valg
Penneknekt : Ulf Erik Hansen – ikke på valg

Revisor:
Jarle Lysklett – valgt for 2 år
Valgkomite:
Kjell Okkenhaug og Karl Erik Rønning – gjenvalg for 2 år
Festkomite:
Kjell Ivar Aune og Albrecht Selmer – ikke på valg

Vedtatt å sende en hilsen til Francis Kjeldsberg med takk for kaffebidrag gjennom mange år.

Referent: Albrecht Selmer

Referat fra Den Kongelige Huus-orden Hyllkakas årsmøte på Fjellseter den 23. februar 2016

Årsmøtet ble ledet av Stormester Albrecht Selmer.

1: På årsmøtet deltok 21 stemmeberettigede medlemmer som representerte 54 stemmer.
Årets innkalling var gjort kjent gjennom flere media, og ble godkjent.

2: Møtelederen gikk gjennom Hyllkakas årsberetning for 2015. Denne ble godkjent uten merknader.

3: Skattmester Martin Sæterhaug gikk gjennom Hyllkakas regnskap for 2015.
Regnskapet viste et overskudd på kr. 13.756,- og det kom ingen spesielle kommentarer, og
Regnskapet ble vedtatt. Hyllkaka vil fra og med 2016 føre sitt regnskap etter en forenklet mal, men
Fortsatt inkorporeres i Freidigs ”konsernregnskap”.

4: Innkomne forslag:
I forbindelse med utbedring av større råteskader i bygningskonstruksjonen (kalkulert til totalt kr. 180.000,-) har Eiendomsstyret søkt Hyllkaka om et bidrag på kr. 50.000,-.
Etter forslag fra Ordenskollegiet vedtok årsmøtet å imøtekomme søknaden – dog som en uttrykkelig forutsetning at vilkår i Hyllkakas Gavebrev til Freidig av 5. mars 2003 i forbindelse med kjøpet av hytta etterleves. Disse vilkår ble spesifisert i vedtaket ( se under ).

5: Utnevnelser. Det var ingen forslag til utnevnelser, og Ordenskollegiet fikk fullmakt fra Årsmøtet til å
finne kandidater og beslutte utnevnelser.

7: Valget ble ledet av valgkomiteens formann Kjell Okkenhaug.

Etter valgene vil flg. tillitsmenn fungere i 2016:
Kollegiet
Stormester : Kjell Atle Strande – valgt for 3 år
Kansler : Karl F. Hassel – ikke på valg
Skattmester : Ingar Hynne – valgt for 2 år
Seremonimester : Edvin Kværnø – gjenvalgt for 2 år
Penneknekt : Ulf Erik Hansen – gjenvalgt for 2 år

Valgkomite:
Kjell Okkenhaug og Karl Erik Rønning – ikke på valg
Festkomite:
Kjell Ivar Aune – valgt for 2 år
Albrecht Selmer – valgt for 2 år

Referent: A. Selmer

Søknad fra Eiendomsstyret om bidrag på kr. 50.000,- til rehabilitering av Fjellseterstua
Vedtak.

Hyllkakas Årsmøte 2016 bevilger kr. 50.000,- som bidrag til rehabilitering av Fjellseterstua i 2016 i henhold til søknad fra Eiendomsstyret av 4.2.2016.
Vedtaket er gjort under utrykkelig forutsetning av at vilkår i Hyllkakas Gavebrev til Freidig av 5. mars 2003 i forbindelse med kjøpet av hytta etterleves.
Det vil i praksis si at:
• Hyllkaka vederlagsfritt disponerer Fjellseterstua alle tirsdager i tidsrommet mellom kl. 09.00 – 14.00 samt til sine årlige arrangement slik som skirenn, juletilstelninger, årsfester og lignende
• Samtlige inntekter ved Hyllkakas arrangementer – herunder ”kaffepenger” tilfaller Hyllkaka i sin helhet.
• Hyllkakas Ordenskollegium disponerer et ønsket antall nøkler, og i tillegg et avlåst lagerrom i kjelleren og et avlåst skap i ”Bagsthuset”.
• Hyllkaka forutsetter videre som en absolutt betingelse at Fjellseterstua verken blir pantsatt eller stilt som sikkerhet for noe økonomisk mellomværende eller gjelds-forpliktelse som Sp.kl.Freidig eller dennes avdelinger / arrangement måtte påta seg.
En forutsetning for at bevilgningen blir effektiv er at Freidigs Hovedstyre skriftlig aksepterer de vilkår bevilgningen bygger på.

Referat fra Den Kongelige Huus-orden Hyllkakas årsmøte på Fjellseter den 24. februar 2015

Årsmøtet ble ledet av Stormester Albrecht Selmer.
Før møtet holdt Stormesteren minneord over Lene Svinset, Knut Risan og Sverre Haug som var gått bort siste år.

1: På årsmøtet deltok 22 stemmeberettigede medlemmer som representerte 56 stemmer.
Årets innkalling var gjort kjent gjennom flere media, og ble godkjent.

2: Møtelederen gikk gjennom Hyllkakas årsberetning for 2014. Denne ble godkjent uten merknader.

3: Skattmester Martin Sæterhaug  gikk gjennom Hyllkakas regnskap for 2014.

Det ble stilt spørsmål vedr. b.a. lønnsbelastninger som gjaldt regnskapsføring. Dette vil falle bort fra og med 2015. Videre ble det anmodet om at saldo for Lars Næss’ minnegave ble ført som en balansepost heretter. Regnskapet ble deretter vedtatt.
Regnskapet for Fjellseterstua ble gjennomgått som en orientering.

4: Det var ikke kommet inn noe forslag til behandling.

5: Utnevnelser. Det var få forslag til utnevnelser, og Ordenskollegiet fikk fullmakt fra Årsmøtet til å finne kandidater og beslutte utnevnelser.

7: Valget ble ledet av valgkomiteens formann Rolf Eggen Nielsen.

Etter valgene vil flg. tillitsmenn fungere i 2015:
Kollegiet
Stormester                  : Albrecht Selmer       – gjenvalgt for 1 år
Kansler                       : Karl F. Hassel           – gjenvalgt for 2 år
Skattmester                : Martin Sæterhaug     – ikke på valg
Seremonimester          : Edvin Kværnø          – ikke på valg
Penneknekt                 : Ulf Erik Hansen       – ikke på valg

Valgkomite:
Kjell Okkenhaug og Karl Erik Rønning        – valgt for 2 år

Festkomite:
Ingar Hynne               – gjenvalgt for 2 år
Kjell Atle Strande      – ikke på valg

Referent:  A. Selmer

Referat fra Den Kongelige Huus-orden Hyllkakas årsmøte på Fjellseter den 25. februar 2014

Årsmøtet ble ledet av Stormester Albrecht Selmer.
Før møtet holdt Stormesteren minneord over Jørgen Geving og Lars Næss som var gått bort siste år.

1: På årsmøtet deltok 24 stemmeberettigede medlemmer som representerte 68 stemmer.
Årets innkalling var gjort kjent gjennom flere media, og ble godkjent.

2: Møtelederen gikk gjennom Hyllkakas årsberetning for 2013. Denne ble godkjent uten merknader.

3: Skattmester Martin Sæterhaug  gikk gjennom Hyllkakas regnskap for 2013.
Det ble stilt spørsmål om hvilke rutiner som gjelder for tildeling av midler fra Per Jystads Fond. Noe uklart, og Freidigs Hovedstyre sørger for at rutiner utarbeides og gjøres kjent.

4: Det var ikke kommet inn noe forslag til behandling.

5: Utnevnelser. Det var få forslag til utnevnelser, og Ordenskollegiet fikk fullmakt fra Årsmøtet til å finne kandidater og beslutte utnevnelser.

6: Valget ble ledet av valgkomiteens formann Rolf Eggen Nielsen.

Penneknekt Svein Linge Solberg så seg ikke i stand til å fortsette, og som ny Penneknekt ble valgt Ulf Erik Hansen. Seremonimester Edvin Kværnø ble gjenvalgt. Som nytt medlem i festkomiteen ble valgt Kjell Atle Strande.

Etter valgene vil flg. tillitsmenn fungere i 2014:
Kollegiet

Stormester: Albrecht Selmer
Kansler: Karl F. Hassel
Skattmester: Martin Sæterhaug
Seremonimester: Edvin Kværnø
Penneknekt: Ulf Erik Hansen

Valgkomite:
Rolf Eggen Nielsen og Per Jørgen Nergaard

Festkomite:
Ingar Hynne og Kjell Atle Strande

Referent: Tor Bø / A. Selmer

Referat fra Den Kongelige Huus-orden Hyllkakas årsmøte på Fjellseter 19. februar 2013

Årsmøtet ble ledet av Stormester Albrecht Selmer.
Før selve årsmøtet ble Harald Haltvik overrakt sitt Storkors som han var tildelt i 2012.

1: På årsmøtet deltok 19 stemmeberettigede medlemmer som representerte 51 stemmer.
Årets innkalling var gjort kjent gjennom flere media, og ble godkjent.

2: Møtelederen gikk gjennom Hyllkakas årsberetning for 2012 . Denne ble godkjent uten merknader.

3: Skattmester Martin Sæterhaug  gikk gjennom Hyllkakas regnskap for 2012.
Det framkom fra Årsmøtet et sterkt ønske om at ”kafferegnskapet” – både inntekter og utgifter – heretter kontoføres under Hyllkakas regnskap, og ikke under Hytteregnskapet.

4: Det var ikke kommet inn noe forslag til vurdering.

5: Følgende utnevnelser ble vedtatt:
Storkors: Mari Østgaard og Lasse Nilssen
Kommandør: Thor Weiseth og Thor Arne Falkanger
Ridder: Jon Arne Dybdahl

6: Valget ble ledet av valgkomiteens formann Rolf Eggen Nielsen.
Kun Kansler og 1 medlem av festkomiteen var på valg, og begge ble gjenvalgt.
Valgkomiteen ble også gjenvalgt.

Etter valgene vil flg. tillitsmenn fungere i 2013:
Kollegiet
Stormester: Albrecht Selmer
Kansler: Karl F. Hassel
Skattmester: Martin Sæterhaug
Seremonimester: Edvin Kværnø
Penneknekt: Svein Linge Solberg

Valgkomite: Rolf Eggen Nielsen og Per Jørgen Nergaard
Festkomite: Ingar Hynne og Tor Bø

Referent: Tor Bø / A. Selmer

REFERAT fra Den Kongelige Huus-orden Hyllkakas årsmøte på Fjellseter den 14. februar 2012

Årsmøtet ble ledet av kansler Albrecht Selmer.
1: På årsmøtet deltok 21 stemmeberettigede medlemmer som representerte 52 stemmer.
Innkallingen ble godkjent. Årets innkalling var gjort kjent gjennom flere media.
2: Siden forrige årsmøte den 1. mars 2011 har følgende medlemmer gått bort:
Bjørg Røe ,Ulf Chr. Rian, Niels Ulleberg, og Tor Beisvåg.
Disse ble minnet med et minutts stillhet.

3: Møtelederen gikk gjennom Hyllkakas årsberetning for 2011 . Denne ble godkjent uten merknader.

4: Freidigs regnskapsfører – Martin Sætherhaug – gikk gjennom Hyllkakas regnskap for 2011 som ble godkjent uten merknader.
Revisjonen utføres av eksternt revisjonsfirma – Deloitte – som reviderer alle regnskapene til Freidig. Hyllkaka skal ikke lenger oppnevne egen  revisor.

5:Det var ikke kommet inn noe forslag til vurdering.

6: Følgende utnevnelser ble vedtatt:
Storkors:  Rune Devold, Harald Haltvik
Kommandør: Bernt Rognes
Ridder:  Elin Røsoch , Håvard Rekstad, Aksel Stautland, Tor Vansvik.

7: Valget ble ledet av valgkomiteens formann Rolf Eggen Nielsen.
Nåværende  stormester Kjell Høyem ønsket avløsning  på grunn av familiære årsaker og skattmester  Jørgen Geving ønsket avløsning grunnet sykdom.

Valgene ga følgende resultat:
Kollegiet
Stormester: Albrecht Selmer
Kansler: Karl F. Hassel
Skattmester: Martin Sætherhaug
Seremonimester: Edvin Kværnø
Penneknekt: Svein Linge Solberg

Valgkomite:
Rolf Eggen Nielsen og Per Jørgen Nergaard

Festkomite:
Ingar Hynne, Tor Bø

Møteleder avsluttet årsmøtet med å rette en hjertelig takk til avgående stormester Kjell Høyem og avgående skattmester Jørgen Geving.

Referent: Penneknekt Svein Linge Solberg